Візитка бібліотеки

Бібліотека гімназії є її обов’язковим структурним підрозділом. Свою діяльність організовує відповідно до плану, який затверджується педагогічною радою гімназії. У своїй роботі бібліотекар керується основними нормативно - правовими документами такими як Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про бібліотеку та бібліотечну справу»; Положення «Про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу».
У 2013 році в бібліотеці було зроблено капітальний ремонт та обладнано новими меблями, стелажами та шафами для книг, полицями для виставок, комп’ютером, підключеним до мережі Інтернет, відремонтовано і упорядковано книгосховище.
Адреса бібліотеки - Херсонська гімназія №14
м.Херсон вул.Гетьмана Сагайдачного, 20
Режим роботи - з 8.00 до 16.00

ПОЛОЖЕННЯ
про бібліотеку Херсонської гімназії №14
Херсонської міської ради

Складено на основі типового «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» затвердженого Міносвіти України від 14 квітня 1999р. № 139.

1. Загальні положення
1. Бібліотека Херсонської гімназії № 14 є її обов'язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно - просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.
2. Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і невідчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується навчальним закладом на безстроковому і безоплатному користуванні та оперативному управлінні.
3. У своїй діяльності бібліотека керується Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», іншими законодавствами та підзаконними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
4. Бібліотека навчального закладу своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.
5. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є вчителі, учні, працівники навчального закладу, батьки.
6. Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором навчального закладу і складаються на основі типових правил користування бібліотекою.

2. Основні завдання
1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу конкретного закладу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті
2. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Введення в роботу бібліотеки новітніх технологій.
3. Формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача, виховання поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.
4. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.
5. Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.
6. Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у профорієнтаційному визначенні.
7. Виховання в учнів інформаційної культури — сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.
8. Координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

3. Зміст роботи
3.1.Формує універсальний, з урахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включаються: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання.
3.1.1.Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.
3.1.2.Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.
3.1.3.Обслуговує читачів у режимі абонементу та читальної зали.
3.2.1.Бере участь у створенні і використанні галузевих баз даних.
3.2.2.Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.
3.3 Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.
3.3.1.Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.
3.3.2.Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.
3.3.3.Спільно з учителями та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи.
3.4. В межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі, в організації загальних, групових, класних, масових заходів, виставок та оглядів, передбачених планом роботи.
3.5. Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій та заходів у навчальній і дозвіллєвій діяльності.
3.5.1.Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонементу (МБА).
3.5.2.Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.Комментариев нет:

Отправить комментарий